BEVEZETÉS ÉS ALAPFOGALMAK

Azon túlmenően, hogy társaságunk betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, Vendégeink érdekeit is képviselve, személyiségi jogaik és ekként magánszférájuk tiszteletben tartása mellett járunk el minden intézkedésünk során. Ezek a szempontok különös jelentőséggel bírnak olyan esetben, amikor bizalmukkal tisztelnek meg minket bizonyos adataik, meghatározott célra történő felhasználhatósága érdekében.
Amikor Ön meglátogatja a www.terciarestaurants.hu honlapot, illetve éttermeink hot-spot szolgáltatását igénybe veszi személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor.

Jelen tájékoztató célja tehát egyrészt megfelelő tájékoztatás nyújtása Vendégeink részére, egyben a bizalom fenntartása és annak erősítése, többek között a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) – betartása útján.
Az adatvédelmi tájékoztató megfelelő értelmezése érdekében már az érdemi rész előtt tájékoztatjuk Önöket a törvényben használt legfontosabb fogalmakról a tájékozódásuk és a szabályok megfelelő értelmezhetősége érdekében

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

1. Adatkezelés

Az Info tv. Megfogalmazása alapján az adatkezelő, a Státusz-2002 Kft. (9400 Sopron, Erzsébet u. 20., Cg. szám: 08-09-010877., adószám: 12960451-2-08, képviselője: Takácsné Pölöskey Dóra), amely továbbíthatja az adatokat adatfeldolgozás céljából az EFFIX-Marketing Kft-nek (székhely: 9400 Sopron, Malompatak utca 13. Cg. szám: 08 09 015713, adószáma: 14147058-2-08, képviselője: Pakai Péter Sándor) részére Információs hírlevél küldő szolgáltatásának működése érdekében. A Tercia/Deák éttermi hot-spot igénybe vétele során a bejelentkezéskor kért, illetve a Tercia/Deák éttermi weboldalon a látogató által megadott e-mail címek az Effix-Marketing Kft. részére továbbításra kerülnek. Az adattovábbítás célja: a vendégkör tájékoztatását szolgáló hírlevél küldő rendszer adatbázisának kiépítése és bővítése. Az így továbbított személyes adatokat az Effix-Marketing Kft. a saját Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Felmerülő kérdések esetén, illetve amennyiben az Info törvény adta jogával kívánja érvényesíteni, a következő E-mail címen léphet kapcsolatba velünk: info@terciarestaurants.hu
A Státusz-2002 Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
NAIH-95288/2016.

2. Mit értünk személyes adatok alatt?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A www. terciarestaurants.hu/www.deaksopron.hu honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból automatikus adatgyűjtésre is sor kerül:
Ide tartozik az Ön internet-szolgáltatója által kiosztott IP-cím, amely a számítógép internetre való csatlakozásának célját szolgálja, továbbá információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta weboldalunkat, és ide értendők az Ön által használt böngésző beállításai. Ezek a technikai információk némely esetben személyes adatokat képezhetnek. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben.

3. Hogyan használjuk az ön személyes adatait?

Az adatkezelő által személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kerül kezelésre. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességes és törvényes eljárásnak.
Az adatkezelő vállalja, hogy kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, továbbá a cél elérésére alkalmas, személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Az Info tv. Előírásait betartva gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait (E-mai címét) akkor, amikor a Tercia/Deák éttermi hot-spotot bejelentkezésével igénybe veszi, illetve a Tercia/Deák éttermi weboldalon látogatást tesz. (ott adatait megadja)

Az adatait csak a törvényi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak figyelembe vételével, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl.
Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart.

a) terciarestaurants.hu / deaksopron.hu meglátogatása
A sütik (angolul: cookies) fogalma és használata

Olyan kis, betű/szám kombinációt tartalmazó fájlok, amelyek a webhely látogatásakor kerülnek az Ön számítógépére és azonosítják az Ön által használt böngészőt. Csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépen. Több funkciójuk van azért, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek honlapunk meglátogatása során.

Esetünkben a következőkre használjuk őket:

1. Látogatottsági statisztikák gyűjtése, a weboldal fejlesztése érdekében.
2. A Felhasználói élmény javítása és munkamenet sütik.

A sütik ellenőrizhetők és kikapcsolhatók, a legtöbb böngésző alapértelmezetten elfogadja őket. A napjainkban használatos böngészők a sütik beállításának megváltoztatását engedélyezik.
A számítógépen tárolt sütik megtekinthetők és kitörölhetők és a webböngésző beállítások segítségével ellenőrzés alatt tarthatók. Ezzel kapcsolatos további útmutatás a webböngészők súgójában érhető el. Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben Ön letiltja a sütik használatát, a terciarestaurants.hu oldal funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők.

• Google Analytics használata

A terciarestaurants.hu /deaksopron.hu alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását. E program az Ön számítógépén tárolódó sütiket alkalmaz, melyek weblapunk használatának elemzését teszik lehetővé. A honlapunk használatát elemző, és e sütik által generált információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott kerülnek tárolásra. Ugyanide az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre.
A Google ezeket az információkat a weboldalt látogatók használati szokásainak kiértékelésére használja.
Jelentéseket készít az oldalaktivitásról, és további szolgáltatásokat biztosít a site működtetőjének az oldal használatával kapcsolatban.
A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.

A böngésző megfelelő beállításával a sütik tárolása letiltható. Megakadályozható a sütik által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítása és földolgozása is a következő segédprogram (plugin) letöltését és installálását követően erről a linkről.

b) A Tercia Restaurants / Deák Étterem kínálatáról és különleges/ szezonális akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések átvitele
Amikor az éttermeink hot-spotjának igénybe vétele során bejelentkezik, weboldalunkon hírlevelünkre feliratkozik, az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények adta lehetőségek szerint.

Adatait fölhasználjuk, arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk aktuális kínálatunkról és a Tercia Restaurants /Deák Étterem egyéb promócióiról, ajánlatairól. Természetesen amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót.

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáról és adattörlési jogáról szóló információkat megtalálja itt.

A Hírlevél időszakosan jelenik meg, a Tercia Restaurants /Deák Étterem marketing/promóciós célzott üzeneteivel. Ezt a levelet az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján küldjük az Ön által megadott e-mail címre, mely hozzájárulást vagy a Tercia Restaurants / Deák Étterem Hírlevélre történő feliratkozásakor, vagy a Tercia/Deák nyereményjátékainak, vagy promócióinak valamelyikében való részvételre jogosító kupon kitöltésével vagy az éttermeink hot-spot szolgáltatására történő regisztráláskor tett meg, az ott leírt feltételek határozott elfogadásával. Az előzetes hozzájárulás szerint Ön marketing tartalmú/informatív célzott üzenetek fogadását kifejezetten vállalja.

Amennyiben a jövőben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kérjük, hogy a hírlevelünk legalján található Leiratkozás gombra kattintva törölje regisztrációját. A regisztráció törlése teljesen ingyenes. A leiratkozást az alábbi postai címen is kezdeményezheti: Státusz-2002 Kft. 9400 Sopron, Erzsébet u. 20. Kérjük figyelembe venni, hogy a leiratkozási szándékot annak jelzését követő 3 munkanapon belül tudjuk teljesíteni.

Státusz-2002 Kft.
Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +3699 513 070
E-mail: info@terciarestaurants.hu

d) Egyéb
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai infomációkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4. Adatbiztonság

Nagy hangsúlyt helyezünk az Ön személyes adatainak biztonságára. Cégen belüli intézkedésekkel mind technikai és szervezeti vonatkozásban védelmezzük nálunk tárolt adatait, elkerülve ezzel azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Az adatokat feldolgozó/kezelő alkalmazottainkra adattitkossági kötelezettség vonatkozik. Ezek a elvek azoknál a cégeknél is érvényesek, amelyek instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

5. Kinek továbbítjuk az ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak az adatfeldolgozó felé továbbításakor a jogszabályi előírások megtartását folyamatosan szavatoljuk. E tekintetben az Ön adatát csak olyan partnervállalkozásoknak adjuk át, akiket kellő gonddal választottunk ki és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatvédelemre.

Továbbítás a szolgáltatókhoz
A terciarestaurants.hu /deaksopron.hu működésével és a hírlevelek küldésével összefüggésben szolgáltató cégek dolgozhatnak nekünk. E szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (E-mail címek), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez.

Ezen cégek saját adatfeldolgozási eljárással dolgoznak számunkra, de a megadott adatokat csak az általunk előírtakkal összhangban használhatják.
Jogi kötelmünk van arra vonatkozóan, hogy az általunk megbízott cégek megfelelő adatvédelmi politikát alkalmazzanak. Ennek folyamánya egy olyan megállapodás, amely tartalmazza a konkrét adatvédelmi intézkedéseket, melyeket mi rendszeresen ellenőrzünk.

Adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzítetteken túl harmadik félnek semmilyen esetben és formában nem adunk át. Kivétel az az eset, ha hivatalos hatóság a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül erre minket hivatalos végzésben vagy bírósági határozatban kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.

6. Vendégeink adatokkal kapcsolatos jogai

Ön a törvény szerint jogosult a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez.

7. Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás

Amennyiben adatainak felhasználása – a jog által előírtan – az Ön beleegyezését megköveteli, minden esetben kérjük az Ön kifejezett engedélyét, melyet az adatvédelmi előírásoknak megfelelően naplózunk.
Ezen engedély bármikor ingyenesen visszavonható. Ugyanakkor Ön tiltakozhat adatainak olyan típusú jövőbeni felhasználása ellen, mint a reklám, a piac- és véleménykutatás.
Az Info tv. 14. § alapján Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni.

E tiltakozási/visszavonási utasítás végrehajtása bizonyos időtartamot igényelhet, mialatt Ön további hírlevél tartalmakat kaphat tőlünk. Ezért szíves megértését kérjük.
A beleegyezés vagy tiltás kinyilvánítására, elegendő egy részünkre eljuttatott, arról szóló egyszerű értesítés is.

Postai úton: Státusz-2002 Kft. 9400 Sopron, Erzsébet u. 20.
Emailben: info@terciarestaurants.hu

Az elektronikus hírlevélben tőlünk kapott tartalom esetén Ön még egyszerűbben kinyilváníthatja tiltakozását, ha a levélben található linkre kattint és követi az ott leírt utasításokat.

Javasoljuk, tájékozódjon böngészőjének egyedi beállítási lehetőségeiről, azzal kapcsolatban, hogy az hogyan kezelheti a sütiket (cookie-kat) és a webjelzőket. Ezeket az információkat böngészője gyártójától egyszerűen megkaphatja. Továbbá, harmadik fél szolgáltatók is kínálnak un. böngésző segéprogramokat, extenziókat/plugineket, amelyekkel a böngésző sütikkel és személyes információkkal kapcsolatos működése konfigurálható.

8. Linkek más cégek weboldalaira

A terciarestaurants.hu tartalmazhat más cégek honlapjaira mutató linkeket. Az Ön által e linkeken keresztül elért külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Az ilyen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól szíveskedjen tájékozódni!
10. Módosítások ezen adatvédelmi tájékoztatóhoz
Szándékunk szerint minden esetben aktuális ajánlatainkat szeretnénk kedves vendégeink tudomására hozni. Megtörténhet, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatónkat is aktualizálnunk kell. Ezúton ajánljuk szíves figyelmébe, hogy bizonyos időközönként tájékozódjon ezen az oldalon az előforduló módosítások felől. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai az adatvédelmi nyilatkozat aloldalon való közzététel napján lépnek hatályba.

Mastercard, Maestro, VISA Szép kártya Erzsébet utalvány Sodexo Ticket Restaurant Posta Paletta Tercia Ticket